ការងារ
ដើម្បើអភិវឌ្ឍន៍ និង ពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងកំពុងស្វែងរកបុគ្គលដែលពេញដោយសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញមុខតំណែងគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការរបស់យើង។


 Role  Area of Expertise Location  Closing Date
 Marketing and Communications Intern  Marketing and Communications  Ho chi Minh City  30 Oct 2013
 Translator  English / Burmese  Yangon  30 Sep 2013
 Paralegal  Corporate and Company Law  Yangon  30 Sep 2013
 Executive Assistant / Marketing Officer  Office Admin / Marketing  Phnom Penh  30 Sep 2013
 Professional Receptionist  Receptionist  Phnom Penh  30 Sep 2013
 Marketing & Commnications Offices (Intern)  Marketing and Communications  Lao PDR Thailand  30 Sep 2013
 Office Manager  HR & Office Management  Yangon  30 Sep 2013
 Marketing & Bussiness Development  Marketing & Bussiness Development  Singapor  30 Sep 2013
 Billing Coordinator  Accounting  Phnom Penh  30 Sep 2013អ្នកដាក់ពាក្យសុំតូ្រវបំពេញទំរង់ពាក្យសុំទៅតាមមាត្រដ្ឋានអោយបានត្រឹមត្រូវរួចផ្ញើទៅកាន់ អ៊ីម៉ែល​​ careers@cp-a.com.kh.
      អ្នកដាក់ពាក្យសុំក៏អាចដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុន      
             
      ការិយាល័យ CP & A TRADING INTERNATIONAL CO., LTD :
      ផ្ទះលេខ ៦៣​ ផ្លូវលេខ ២៤២ សង្កាត់ ចតុមុខ ខ័ណ ដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ      
             
      សូមចងចាំថា យើងនិងធ្វើការពិចារណា និង ជ្រើសរើសលើតែពាក្យសុំណាដែល យើងមានតំរូវ ការចំាបាច់ត្រូវការប៉ុណ្ណោះ                     
     
      ទូរស័ព្ទ     :     023 990 657
      ហ្វាក់        :     023 216 977
      អ៊ីម៉ែល     :     careers@cp-a.com.kh
      គេហទំព័រ:     www.cp-a.com.kh